Procederen voor het Hof van Cassatie

Omega Law heeft een uitgebreide expertise in procederen voor het Hof van Cassatie. Met twee advocaten bij het Hof van Cassatie en een ervaren team medewerkers is ons kantoor uitstekend geplaatst om uw belangen te verdedigen voor het Hof, als eiser of als verweerder.

De rol van het Hof van Cassatie — Het is belangrijk te begrijpen dat de rol van het Hof van Cassatie beperkter is dan de rol van een rechter in eerste aanleg of in hoger beroep. De procedure voor het Hof is geen derde aanleg. Concreet ziet het Hof er enkel op toe dat de wet correct werd nageleefd en dat er geen vorm- of procedurefouten zijn begaan. Het Hof gaat niet over tot een nieuwe beoordeling van de feiten. Middelen die een onderzoek van feiten vergen  kunnen dan ook in principe niet voor het Hof van Cassatie worden aangevoerd.

Advocaten bij het Hof van CassatieEr bestaat een specifieke Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie. De leden ervan werden benoemd bij Koninklijk Besluit na een bijzondere opleiding te hebben gevolgd en zijn vertrouwd met de specifieke cassatietechniek.

In burgerlijke zaken is de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie wettelijk verplicht. In straf- en fiscale zaken is dat niet het geval, al kan het ook daar opportuun zijn om een beroep te doen op de bijzondere expertise van een cassatie-advocaat.

Merk op dat in strafzaken de optredende advocaat in ieder geval houder moet zijn van het
getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures in strafzaken.

Burgerlijke en fiscale zaken

Procedure

Een cassatieprocedure begint in de regel met een advies over de slaagkansen van een eventueel cassatieberoep. Op basis van het dossier (vonnis en arrest, synthesebesluiten, …) onderzoekt de cassatie-advocaat of er met een redelijke kans op slagen middelen kunnen worden aangevoerd voor het Hof. 

 

In geval van een positief advies, kan er daadwerkelijk cassatieberoep worden ingesteld. Dit gebeurt door het opmaken van een zogenaamde ‘voorziening in cassatie’ die wordt betekend aan de tegenpartijen en ingediend ter griffie van het Hof.

 

De termijn om cassatieberoep in te stellen, bedraagt in de regel drie (3) maanden vanaf de betekening van het te bestrijden vonnis of arrest. Een te laat ingesteld cassatieberoep is onontvankelijk. Het is mogelijk dat het te bestrijden vonnis of arrest (nog) niet werd betekend; in dat geval loopt de termijn allicht nog niet. Maar let op: in sommige gevallen loopt de termijn al vanaf de kennisgeving bij gerechtsbrief of bij aangetekende brief en/of bedraagt de termijn minder dan drie maanden. Een goede tip is dan ook om sowieso niet te lang te wachten met het contacteren van een cassatie-advocaat wanneer u overweegt om cassatieberoep in te stellen.

Eens cassatieberoep is ingesteld kan de verwerende partij een memorie van antwoord indienen. Zij beschikt daarvoor over een termijn van drie (3) maanden vanaf de betekening van de voorziening. In sommige zaken is de termijn echter korter, zoals in tuchtzaken, waarin de termijn slechts twee (2) maanden bedraagt. Ook hiervoor kan u een beroep doen op ons kantoor.

 

Vervolgens zal het Hof van Cassatie het dossier onderzoeken en een zitting vaststellen waarop de zaak wordt behandeld. Meteen na de zitting doet het Hof uitspraak.

 

Het is moeilijk om een concrete tijdsindicatie te geven, nu het Hof de zaken niet behandelt in de volgorde waarop zij zijn binnengekomen. Bovendien worden partijen pas een tweetal weken voor de zitting ingelicht over de datum van behandeling. Gemiddeld mag u uitgaan van een 15-tal maanden tussen de betekening van de voorziening en de uitspraak, maar hou er rekening mee dat dit per dossier sterk kan verschillen.

 

Een cassatieprocedure in burgerlijke en fiscale zaken heeft geen schorsende werking. Dat betekent concreet dat het bestreden arrest lopende de cassatieprocedure kan worden uitgevoerd. Uiteraard dient deze uitvoering ongedaan gemaakt worden wanneer het Hof tot de vernietiging van het bestreden vonnis of arrest besluit.

strafzaken

Procedure

Een cassatieprocedure in strafzaken begint met het instellen van een cassatieberoep middels een schriftelijke verklaring op de griffie van de rechtbank of het hof waar de bestreden beslissing werd gewezen. Het cassatieberoep moet worden ingesteld binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de uitspraak van de bestreden beslissing en de verklaring van het cassatieberoep moet worden betekend aan de tegenpartijen. De vervolgde persoon is enkel tot betekening verplicht in zoverre zijn cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering.

 

Vervolgens wordt er advies verleend over de slaagkansen van een eventuele memorie tot staving van het cassatieberoep. Op basis van het dossier (vonnis en arrest, synthesebesluiten, …) wordt onderzocht of er met een redelijke kans op slagen middelen kunnen worden aangevoerd voor het Hof.

 

In geval van een positief advies, kan er worden overgegaan tot het opstellen van een memorie. De memorie wordt per aangetekende brief ter kennis gebracht aan de tegenpartijen en wordt ook ingediend op de griffie van het Hof.

De termijn voor het indienen van een memorie bedraagt twee maanden vanaf het instellen van het cassatieberoep en uiterlijk vijftien (15) dagen voor de zitting waarop de zaak voor behandeling is vastgesteld. De verwerende partij heeft de mogelijkheid om een memorie van antwoord in te dienen tot uiterlijk acht (8) dagen voor de zitting van het Hof.

 

Een cassatieprocedure in strafzaken heeft schorsende werking, behoudens wanneer de rechters om bijzondere redenen hebben beslist dat de beslissing over de strafvordering, buiten die van de veroordeling, vrijspraak of ontslag van rechtsgevolgen alsook de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering alsnog bij voorraad ten uitvoer gelegd worden.

 

Cassatieprocedures in strafzaken worden sneller afgehandeld dan in burgerlijke zaken. Gemiddeld worden strafzaken afgehandeld binnen een termijn van zes (6) à twaalf (12) maanden na het instellen van het cassatieberoep.

Praktisch

Zou u graag een beroep doen op ons kantoor voor het onderzoeken van de kansen op welslagen van een eventuele voorziening in cassatie in een burgerrechtelijke of strafrechtelijke zaak?


Gelieve in dat geval per e-mail of per telefoon contact op te nemen met ons kantoor en (bij voorkeur) elektronisch, dan wel in papier (minstens) de volgende documentatie over te maken:

– De gedinginleidende akte (dagvaarding/verzoekschrift) in eerste aanleg en in hoger beroep;
– De syntheseberoepsconclusies van alle partijen in eerste aanleg en in hoger beroep;
– Het vonnis in eerste aanleg;
– Het te onderzoeken vonnis of arrest, gewezen in laatste aanleg;
– Het bewijs van eventuele betekening van het te onderzoeken vonnis of arrest.


Alvorens het onderzoek te starten, zullen wij u uitnodigen een forfaitair ereloontarief te betalen.

In cassatieprocedures wordt in de regel (zowel voor het advies als voor het opstellen van de eventuele voorziening) gewerkt tegen een vooraf overeengekomen, forfaitaire prijs in plaats van aan uurtarief.


Indien wij nog verdere informatie zouden nodig hebben (bijvoorbeeld de stukkenbundels van partijen) zullen wij daarover contact opnemen.