Privacy Policy

I. INLEIDING

 

 1. Dit is de privacy policy van de BV Verbist & Vanlerberghe Omega Law (hierna: “Omega Law”), gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0536.841.550.

  Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van de persoonsgegevens van de cliënten van Omega Law en/of hun eventuele tegenpartijen te waarborgen. Deze privacy policy dekt niet het privacy beleid van derden.

  Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

 

 1. Omega Law is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het verkrijgt wanneer zijn cliënten deze aan hem meedelen. Als verantwoordelijke voor de verwerking treft Omega Law alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden en medewerkers van Omega Law alsook dienstverleners die het inschakelt en die toegang hebben tot de persoonsgegevens van zijn cliënten en/of hun eventuele tegenpartijen hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

  Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de website van Omega Law. Omega Law behoudt zich niettemin het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen van zijn Privacy Policy zal het bekend maken op zijn website.

  In geval van verzoeken of bijkomende vragen kan steeds een e-mail gericht worden aan: [email protected].

 

II. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT DOOR OMEGA LAW

 

 1. Wat betreft de behandeling van uw dossier(s): De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van uw juridisch dossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve juridische bijstand of adviesverlening. Het gaat onder meer over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook juridische gegevens.

 

 1. Wat betreft de gegevens die u achterlaat bij een bezoek aan onze website: om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken, worden zogenaamde “cookies” op uw toestel opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende “cookies” en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden, of de aanvaarding van “cookies” uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

 

III. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR OMEGA LAW

 

 1. Het doel van de verwerking is het verlenen van juridische bijstand en/of vertegenwoordiging, alsook de cliëntenadministratie, -registratie en -facturatie.

  Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

 

IV. DE RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

 

 1. De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van uw dossier(s) gebeurt op basis van een overeenkomst. Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze u voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

 

V. DE WIJZE EN DE DUUR VAN DE BEWARING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

  De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovenvermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekeringsmaatschappij.

 

 1. Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

  De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

  Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de juridische dienstverlening, worden minstens bewaard totdat de dienstverlening is afgelopen. Na de uitvoering kunnen wij gehouden zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is om te voldoen aan de wet- en regelgeving van toepassing op juridische dienstverlening.

 

VI. RECHTEN VAN DIEGENE WIENS PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN DOOR OMEGA LAW

 

 1. De AVG kent aan de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten toe. De uitoefening van deze rechten, zoals hierna uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

  Voor de uitoefening van onderstaande rechten kan u een verzoek richten aan Omega Law via het volgende e-mailadres: [email protected], waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

  Wanneer Omega Law redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag het u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zal Omega Law een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

 

§1. RECHT OP INFORMATIE

 

 1. U heeft het recht op informatie omtrent de modaliteiten van de verwerking van diens persoonsgegevens. Dit wordt meegedeeld in de onderhavige privacy policy.

 

§2. RECHT OP INZAGE VAN ZIJN PERSOONSGEGEVENS

 

 1. U kan kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen.

  Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan Omega Law u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost;

 

§3. RECHT OP VERBETERING VAN ZIJN PERSOONSGEGEVENS

 

 1. U heeft het recht om de verbetering te vragen van uw persoonsgegevens die verwerkt worden door Omega Law.

 

§4. RECHT OP VERWIJDERING VAN ZIJN PERSOONSGEGEVENS

 

 1. U heeft het recht om de verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens, tenzij de verwerking ervan nodig is:

  voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

  voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Omega Law zoals zijn verplichting om dossiers en gegevens van zijn cliënten en hun eventuele tegenpartijen vijf jaar te bewaren in het kader van de beroepsaansprakelijkheid van advocaten (artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek);

  voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering.

 

§5. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING DIE OP DE BETROKKENE BETREKKING HEEFT

 

 1. U heeft het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kan te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

 

§6. RECHT OP OVERDRACHT VAN ZIJN PERSOONSGEGEVENS

 

 1. U heeft het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Zo kan u Omega Law verzoeken uw dossier rechtstreeks te bezorgen aan de advocaat die Omega Law opvolgt.

 

§7. RECHT OP INTREKKING VAN DE TOESTEMMING OM ZIJN PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN

 

 1. Indien de verwerking van zijn persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

  Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

 

§8. RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

 

 1. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  In geval van een klacht kunt u Omega Law contacteren op [email protected].