Terms and conditions

I. Inleiding

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van de BV Verbist & Vanlerberghe Omega Law (hierna: “Omega Law”), gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0536.841.550.

Deze algemene voorwaarden beogen een faire en transparante samenwerking tot stand te brengen tussen de advocaat (Omega Law) en de cliënt(e).

Wij raden u aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

 

II. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle diensten geleverd door Omega Law ten aanzien van zijn cliënten.
 2. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van de eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de cliënt(e) uit.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

 

III. Advocaten werkzaam bij Omega Law

 

 1. Omega Law is een advocatenkantoor dat zich tot doel stelt de advocatuur te beoefenen en zijn cliënten bij te staan in adviesverlening en in gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen.
 2. Alle advocaten van Omega Law zijn advocaat in België.
 3. De advocaten verbonden aan Omega Law verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Omega Law.

 

IV. Contractpartijen

 

 1. Omega Law is de enige contractspartij van de cliënt(e) voor iedere dienstverlening uitgevoerd door zijn advocaten.
 2. Omega Law wijst onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid één of meerdere behandelde advocaten aan. Partijen kunnen hieromtrent bij voorbaat of gedurende de dienstverlening afspraken maken.

 

V. Voorwerp van de dienstverlening

 

 1. De dienstverlening van Omega Law kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken en/of optreden als lasthebber, arbiter of bindende derdenbeslisser.
 2. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Omega Law bij aanvang van de werkzaamheden duidelijk overleggen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan.
 3. De verbintenissen van Omega Law zijn inspanningsverbintenissen, behoudens indien een welbepaald resultaat gegarandeerd wordt.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt(e). Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

 

VI. Informatieverstrekking

 

 1. De cliënt(e) verstrekt aan Omega Law, zowel bij aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Omega Law, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van zijn dienstverlening mogelijk te maken.
 2. De cliënt(e) staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan Omega Law verstrekte informatie. Omega Law is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt(e).

 

VII. Beroep op derden

 

 1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt(e) de keuze daarvan aan Omega Law. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidende) zitting, …) door een plaatselijk advocaat.
 2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt(e).
 3. In de bovenstaande hypotheses (1) en (2) is Omega Law door de cliënt(e) steeds gemandateerd als lasthebber om dergelijke dienstverleners opdrachten te verstrekken in naam en voor rekening van de cliënt(e).
 4. In voorkomend geval zal de factuur van de derde waarop beroep wordt gedaan op naam van de cliënt(e) uitgereikt worden.
 5. Die factuur wordt door de cliënt(e), al naargelang het geval, rechtstreeks voldaan in handen van de betrokken dienstverlener of terugbetaald aan Omega Law na provisionering door deze laatste.

 

VIII. Vergoeding

 

 1. Omega Law zal zijn werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek en in beginsel maandelijks aanrekenen aan de cliënt(e) d.m.v. een staat van erelonen en kosten.
 2. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op (de bijlage van) de factuur van Omega Law vermeld, dan wel op het eerste verzoek van de cliënt(e) toegestuurd.
 3. Tenzij anders overeengekomen per dossier, wordt het ereloon berekend aan de hand van uurtarieven. Deze uurtarieven worden op voorhand voor akkoord aan de cliënt(e) voorgelegd en zijn afhankelijk van de anciënniteit en ervaring van de ingeschakelde advocaat/advocaten. Zij worden éénmaal per jaar geïndexeerd.  De uurtarieven zijn marktconform voor de diensten die Omega Law aanbiedt en het cliënteel dat het bedient. 
 4. Naast het ereloon worden in de regel geen bijkomende kosten aangerekend voor algemene administratieve kosten (o.m. voor het secretariaat, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten). Voor specifieke dossiers kan hierop een uitzondering overeengekomen worden (wanneer het dossier een aanzienlijke werklast voor het secretariaat teweegbrengt, een grote hoeveelheid drukwerk vergt of dergelijke meer).
 5. Kosten van ingeschakelde derden (zie artikel VII) worden doorgerekend door Omega Law aan de cliënt(e) aan de werkelijk gedragen kosten (meer btw indien van toepassing), zonder verhoging voor de tussenkomst van Omega Law.
 6. Uitzonderlijke elementen eigen aan het dossier kunnen een afwijkend ereloon boven het gangbare uurtarief rechtvaardigen, zoals het belang van de zaak, het resultaat, de hoogdringendheid of de complexiteit of specificiteit van de opdracht. In dat geval zullen hierover bij voorbaat afspraken gemaakt worden tussen Omega Law en de cliënt(e).
 7. Omega Law en de cliënt(e) kunnen onderling – per individueel dossier – andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen, zoals de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg.
 8. In cassatieprocedures wordt (zowel voor het advies als voor het opstellen van de eventuele voorziening) gewerkt tegen een vooraf overeengekomen, forfaitaire prijs in plaats van aan uurtarief.
 9. Omega Law behoudt zich het recht voor om aan de cliënt(e) voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas zijn werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt(e) betaalt aan Omega Law voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide.  In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.
 10. Indien de cliënt(e) niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten dient hij/zij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na ontvangst van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.
 11. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle ereloonstaten betaalbaar per overschrijving binnen de 30 dagen na factuurdatum.
  Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag, zal de cliënt(e) hiertoe aangemaand worden en na het verstrijken van een periode van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf deze aanmaning een verwijlinterest verschuldigd zijn tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan:
  a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
 1. Tevens heeft Omega Law, in de situatie bedoeld onder (12) hierboven, het recht hetzij om de uitvoering van zijn werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt(e) te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt(e) met onmiddellijke ingang te beëindigen. Omega Law is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van zijn overeenkomst met de cliënt(e).
 2. Indien Omega Law in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten, behoudens andersluidende afspraak, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak, met inbegrip van alle eventuele aanhorigheden en eventuele invorderingskosten, en dit ongeacht aan welke cliënt(e) Omega Law zijn staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.

 

IX. Derdengelden

 

 1. Omega Law stort alle bedragen die het voor zijn cliënt(e) ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt(e). Indien Omega Law een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt het de cliënt(e) van de ontvangst van het bedrag en brengt het hem/haar op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
 2. Omega Law mag op de bedragen die het ontvangt voor rekening van de cliënt(e) sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan hem verschuldigd is. Het brengt de cliënt(e) hiervan op de hoogte.
 3. Omega Law stort alle bedragen die het van de cliënt(e) ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 

X. Aansprakelijkheid

 

 1. Alle advocaten van Omega Law zijn zowel via hun respectievelijke balies als onder een aanvullende polis afgesloten voor het kantoor verzekerd in beroepsaansprakelijkheid.
 2. De cliënt(e) aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van Omega Law en/of zijn advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Omega Law en zijn advocaten onder voormelde polissen bedoeld in punt (1) effectief gedekt en verzekerd zijn.
 3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van Omega Law, zijn advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. btw dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden
 4. Omega Law en zijn advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt(e) of door derden.
 5. Onverminderd voorgaande zijn Omega Law en zijn advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt(e).

 

XI. Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Omega Law behoudt het intellectuele eigendomsecht op alle door hem gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm.
 2. Het is de cliënt(e) niet toegestaan de onder (1) bedoelde stukken openbaar te maken of te gebruiken op welke wijze ook, anders dan in het kader van de aan Omega Law toegekende opdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Omega Law.

 

XII. Beëindiging

 

 1. Zowel de cliënt(e) als Omega Law hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.
 2. De cliënt(e) is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Omega Law maakt in voorkomend geval een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt(e).

 

XIII. Archivering en verwerking van persoonsgegevens

 

 1. Na beëindiging van elke opdracht archiveert Omega Law het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar, onverminderd de wettelijke verplichtingen die op Omega Law rusten om (delen van) dossiers voor langere periodes te bewaren en ter beschikking te houden ten behoeve van diverse overheden en/of tuchtrechtelijke instanties.
 2. Originele stukken worden onverwijld aan de cliënt(e) terugbezorgd.
 3. Voor wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, verwijst Omega Law naar de Privacy Policy, eveneens beschikbaar op deze website.

 

XIX. Wijziging

 

Omega Law behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 2. Alle overeenkomsten tussen Omega Law en de cliënt(e) zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.
 3. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.
 4. Wanneer geen regeling kan worden bereikt, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Omega Law en de cliënte(e).
 5. Gebeurlijke ereloongeschillen worden beslecht middels arbitrage.
 6. Indien de cliënt(e) een consument is, kan hij/zij tevens terecht bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (www.ligeca.be).